Kushtet dhe rregullat

1. Kushtet

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ju jeni duke rënë dakord të jenë të lidhura nga këto faqe Kushtet e internetit dhe Kushtet e Përdorimit, të gjitha ligjet e aplikueshme dhe rregulloret, dhe pajtohem se ju jeni përgjegjës për përputhje me ligjet e aplikueshme lokale. Nëse ju nuk pajtoheni me ndonjë nga këto kushte, ju janë të ndaluara nga përdorur ose hyrë në këtë faqe. Materialet e përfshira në këtë faqe interneti janë të mbrojtura nga copyright fuqi dhe ligjit shenjë tregtare.

2. Kushte të përgjithshme

Materialet në Binrobot-lady.com web site janë dhënë "siç është". Binrobot-lady.com bën asnjë garanci, shprehur apo të nënkuptuar, dhe në këtë mënyrë poshtë dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë pa kufizim, garancitë e nënkuptuara ose kushteve të tregtimit, palestër për një qëllim të caktuar, apo jo-shkelje të pronës intelektuale ose shkelje të tjera të të drejtat. Më tej, Binrobot-lady.com nuk garanton ose të bëjë ndonjë përfaqësime lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme, ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në faqen e vet në internet, ose ndryshe në lidhje me materiale të tilla ose në ndonjë faqet e lidhura me këtë faqe interneti.

3. Kufizimet

Në asnjë rast Binrobot-lady.com ose furnizuesit e tij të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim (duke përfshirë, pa kufizim, dëmet për humbjen e të dhënave ose të fitimit, ose për shkak të ndërprerjes të biznesit,) që lindin nga përdorimi apo paaftësia për të përdorur materialet në Binrobot-lady.com faqen e internetit, madje edhe nëse Binrobot-lady.com ose nje Binrobot-lady.com Përfaqësuesi i autorizuar është njoftuar me gojë ose me shkrim për mundësinë e dëmtimit të tillë. Për shkak se disa juridiksione nuk lejojnë kufizime mbi garancive të nënkuptuara, ose kufizimet e përgjegjësisë për dëmet apo rastësishëm, këto kufizime nuk mund të aplikohen për ju.

4. Rishikimet dhe Errata

Materialet që shfaqeshin në Binrobot-lady.com web site mund të përfshijnë teknike, tipografike, apo gabimet fotografike. Binrobot-lady.com nuk garanton se asnjë nga materialet në faqen e saj të internetit janë të sakta, të plota, apo aktuale. Binrobot-lady.com mund të bëjë ndryshime në materialet e paraqitura në faqen e saj të internetit në çdo kohë pa paralajmërim. Binrobot-lady.com nuk ka, megjithatë, të bëjë ndonjë angazhim për të rinovuar materialeve.

5. Lidhjet

Binrobot-lady.com nuk e ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura në faqen e vet në internet dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e çdo faqe të tilla të lidhura. Përfshirja e ndonjë lidhje nuk nënkupton miratimin nga Binrobot-lady.com i faqes. Përdorimi i çdo faqe interneti të tilla të lidhura është në rrezik vetë përdoruesit.

6. Site Kushtet e përdorimit Modifikimet

Binrobot-lady.com mund të rishikojë këto kushtet e përdorimit për faqen e saj të internetit në çdo kohë pa paralajmërim. Duke përdorur këtë web faqe ju jeni duke rënë dakord për t'u lidhur me versionin e tanishëm, atëherë nga këto Termat dhe Kushtet e Përdorimit.

7. Ligjet lokale

Binrobot-lady.com nuk është menduar për përdorim nga çdo person në çdo vend ku përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin vendor apo rregullore. Është përgjegjësi e vizitorëve në Binrobot-lady.com për të përcaktuar kushtet e dhe në përputhje me ndonjë ligj apo rregullore lokale për të cilat ata apo tregton që ata ndërmarrin nënshtrohen.

8. Kushtet dhe kushtet e ndërmjetësit

Në momentin e regjistrimit Binrobot-lady.com ju pranoni termat dhe kushtet e çdo ndërmjetësi që ju bashkohen. Kjo është përgjegjësia juaj e vetme për të lexuar dhe kuptuar termat dhe kushtet e tyre. Ne vetëm të sigurojë software të lirë tregtare. Depozitat që janë përdorur për tregtimin mbahen me ndërmjetësi dhe termat dhe kushtet e tyre janë të aplikueshme për ju.

9. Politika e Privatësisë

Privacy juaj është shumë e rëndësishme për ne. Prandaj, ne kemi zhvilluar kësaj politike në mënyrë që ju të kuptoni se si ne mbledhim, përdorim, të komunikojnë dhe të zbulojë dhe të përdorimit të informacionit personal. Në vijim përshkruan privacy policy tonë.

• Para ose në kohën e mbledhjes së informatave personale, ne do të identifikojë qëllimet për të cilat është duke u mbledhur informacion.
• Ne do të mbledhin dhe përdorimin e informacionit personal vetëm me qëllim të përmbushjes së këtyre qëllimeve të përcaktuara nga ne dhe për qëllime të tjera të përputhshme, përveç nëse ne marrim pëlqimin e individit në fjalë, ose siç kërkohet nga ligji.
• Ne do të mbajë vetëm të dhënat personale për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e këtyre qëllimeve.
• Ne do të mbledhim informacion personal me anë të ligjshme dhe të drejta dhe, kur është e përshtatshme, me dijeninë ose pëlqimin e individit në fjalë.
• Të dhënat personale duhet të jetë relevante me qëllimet për të cilat është për t'u përdorur, dhe, në masën e nevojshme për ato qëllime, duhet të jetë i saktë, të plotë, dhe up-to-date.
• Ne do të mbrojnë të dhënat personale me masa mbrojtëse të arsyeshme të sigurisë kundër humbjes apo vjedhjes, si dhe qasje të paautorizuar, zbulimi, kopjimit, përdorimit ose modifikim.
• Ne do të bëjë lehtësisht të disponueshme për klientët informacion në lidhje me politikat dhe praktikat që lidhen me menaxhimin e informatave personale tona.

Ne jemi të angazhuar për kryerjen e biznesit tonë në përputhje me këto parime në mënyrë që të sigurohet që fshehtësinë e informacionit personal është i mbrojtur dhe mirëmbajtur.

Regjistrohu për Newsletter
Të ndihmojë për të ngritur robot Ebi
Unë rekomandoj
1. Rregullimi
logo 300x250
2. Iro Tradex
investous
3. TregtiaAllCrypto
investous